พิธีสำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓๒
            ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์ และนักศึกษาให้การต้อนรับ
            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ ท่านชวน หลีกภัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการผลิตพยาบาลวิชาชีพที่เป็นสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพให้กระจายทั่วถึงทุกจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามัน คณะผู้ก่อตั้งประกอบด้วยบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวตรัง โดยได้รับงบประมาณจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาชนจังหวัดตรัง ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ บนพื้นที่ ๑๙ ไร่เศษ
            สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๓ ขณะนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้ผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ๓๑ รุ่น จำนวน ๑,๘๑๓ คน
            ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ วิทยาลัยฯ มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓๒ จำนวน ๙๙ คน ใน ๔ ปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองได้มอบไว้ให้เป็นศิษย์ของคณาจารย์ ตลอดเวลาที่ศึกษาในวิทยาลัยฯ บัณฑิตได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะทางการพยาบาล และการกล่อมเกลาด้านคุณธรรม จริยธรรม จากคณาจารย์ทุกคนด้วยความเมตตา ทุ่มเท และเสียสละ มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะเชิงวิชาชีพทักษะชีวิต และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ซึ่งทุกคนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุมศรีตรัง