ประวัติวิทยาลัย


        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นวิทยาลัยพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ ๒๓ ในจำนวน ๒๙ แห่ง เดิมสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายรวมกองงานวิทยาลัยพยาบาลเข้ากับกองฝึกอบรมเรียกชื่อใหม่ว่า “สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน นามใหม่ว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพื่อการให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้แถบชายฝั่งอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาจนถึงจังหวัดพัทลุง ขณะนั้นยังไม่มีวิทยาลัยพยาบาล และจังหวัดตรังเป็นพื้นที่เหมาะแก่การประสานงานกับจังหวัดอื่น ๆ คณะผู้ริเริ่มดำเนินการประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนจังหวัดตรัง โดยฯพณฯ ชวน หลีกภัย ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมารุต บุญนาค) เพื่อขอการสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งได้รับการเห็นชอบในหลักการแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกันคณะผู้ริเริ่มยังคงดำเนินเรื่องตามขั้นตอนเรื่อยมา เช่น การจัดหาที่ดินที่เหมาะสมทั้งด้านที่ตั้ง ความสะดวกปลอดภัย คล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน ในที่สุดได้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑๙ ไร่เศษ ในราคา ๗.๗ ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนการเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน ๓.๕ ล้านบาท เทศบาลเมืองตรัง จำนวน ๔ ล้านบาท และตระกูลจันทรสกุล จำนวน ๒ แสนบาทถ้วน ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเป็นงบผูกพัน ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒ จำนวน ๔๓ ล้านบาทเศษ ระยะนั้นอาจารย์ผกา เศรษฐจันทร์ ผู้อำนวยการ กองงานวิทยาลัยพยาบาล ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ดำเนินการเกี่ยวกับ การก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๑ ถึง ๖ เมษายน ๒๕๓๓ จึงแล้วเสร็จ ตามแผนการเปิดวิทยาลัยฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิด “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง” เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๓ กำเนิดเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นแรก ในปีการศึกษา ๒๕๓๒ แต่เนื่องจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงได้ฝากนักศึกษารุ่นแรกศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา แล้วรับกลับมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมกับเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) อีก ๑ หลักสูตร ผลิตได้ ๗ รุ่น จึงปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ตามนโยบายรัฐบาล และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ผลิตได้ ๘ รุ่น จึงปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ๓ ปี) ภาคพิเศษ ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ผลิตได้ ๑ รุ่น จึงปิดหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๒๒ รุ่น สำหรับชื่อวิทยาลัยฯ เดิมใช้ชื่อ วิทยาลัยพยาบาลตรัง ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง” ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เป็นต้นมา
    

       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๒๖๙๗๖-๗ โทรสาร ๐-๗๕๒๒๖๙๗๖ ต่อ ๑๒๑  เว็บไซด์ www.bcnt.ac.th


 

^