นางดวงใจ สวัสดี

กรรมการและเลขานุการ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.ดวงใจ-สัวสดี.jpg

นางดวงใจ สวัสดี

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเย็นตา ขวัญนิมิตร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวเย็นตา-ขวัญนิมิตร-scaled.jpg

นางสาวเย็นตา ขวัญนิมิตร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ