ปรัชญาการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก มีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระบรมราชชนก "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และมีอัตลักษณ์คุณธรรมตามที่สถาบัน กำหนด "วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที " มีความรอบรู้ มีภูมิปัญญาในสาขาวิชาชีพ และมีสมรรถนะที่ จำเป็นที่จะนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและวิกฤติที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ผ่าน กระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง จะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ชุมชน

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ โดยยึดแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ฯ

สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

พันธกิจฯ

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
4.ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง