วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชขนนี ตรัง  เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑  ถนนโคกขัน  ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  เป็นวิทยาลัยพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ ๒๓ เดิมสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล  ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายรวมกองงานวิทยาลัยพยาบาลเข้ากับกองฝึกอบรมเรียกชื่อใหม่ว่า “สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข”   โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันพระบรมราชชนก”  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพื่อการให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย             

                                                                          

          ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้แถบชายฝั่งอันดามัน ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมารุต บุญนาค) เพื่อขอการสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งได้รับการเห็นชอบในหลักการ

                      

              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิด “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง” เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๓