อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. พัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพและชุมชน
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพยาบาล และการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาความเข็มแข็งด้านวิชาการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์บัณฑิต

                     “วินัย  หน้าที่  สามัคคี  เสียสละ  สัจจะ  กตเวที”