หัวหน้าหน่วยทะนุบำรุงและกิจการพิเศษ

งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานกิจการพิเศษ

งานธุรการและสารบรรณหน่วย

นางสาวณัฐมน สมสู่

ปฏิบัติงานพัฒนาการนักศึกษา
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/pngtree-flat-user-pattern-round-image_1200090.jpg

นางสาวณัฐมน สมสู่

ปฏิบัติงานพัฒนาการนักศึกษา