หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ

นางสาวณัฐวรา ขาวบาง

ปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยง
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวณัฐวรา-ขาวบาง.jpg

นางสาวณัฐวรา ขาวบาง

ปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยง

งานชุมชนเข้มแข็งและงานตามนโยบาย

งานธุรการและสารบรรณหน่วย

นางสาวจิราภรณ์ ชูสิงห์

ปฏิบัติงานธุรการสารบรรณกลางฝ่ายวิจัยฯ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวจิราภรณ์-ชูสิงห์-scaled.jpg

นางสาวจิราภรณ์ ชูสิงห์

ปฏิบัติงานธุรการสารบรรณกลางฝ่ายวิจัยฯ

นางสาวณัฐวรา ขาวบาง

ปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยง
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวณัฐวรา-ขาวบาง-1.jpg

นางสาวณัฐวรา ขาวบาง

ปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยง