หัวหน้าหน่วยบริหาร

ดร.เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.ดร.เจียมจิต-โสภณสุขสถิตย์.jpg

ดร.เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

งานธุรการและสารบรรณ

นางสาวนารีรัตน์ สวนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวนารีรัตน์-สวนแก้ว.jpg

นางสาวนารีรัตน์ สวนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

นางสุพรรณี ทองคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสุพรรณี-ทองคำ.jpg

นางสุพรรณี ทองคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิศารัตน์ พรมเพ็ชร

นักวิชาการเงินและบัญชี
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวนิศารัตน์-พรมเพ็ชร.jpg

นางสาวนิศารัตน์ พรมเพ็ชร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรวรรณ พงศ์สุวรรณ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวอรวรรณ-พงศ์สุวรรณ-scaled.jpg

นางสาวอรวรรณ พงศ์สุวรรณ

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ดร.เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.ดร.เจียมจิต-โสภณสุขสถิตย์-1.jpg

ดร.เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์ ระยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์-ระยา.jpg

จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์ ระยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนิตยา ประมวลศิลป์

นักวิชาการพัสดุ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวนิตยา-ประมวลศิลป์.jpg

นางสาวนิตยา ประมวลศิลป์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวฐิตาภา แท่งทอง

ปฏิบัติงานพัสดุ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวฐิตาภา-แท่งทอง-scaled.jpg

นางสาวฐิตาภา แท่งทอง

ปฏิบัติงานพัสดุ

งานทรัพยากรบุคคล

นางเยาวภา ใจทหาร

พนักงานพิมพ์ ส.2
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางเยาวภา-ใจทหาร.jpg

นางเยาวภา ใจทหาร

พนักงานพิมพ์ ส.2

งานบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่

ดร.สร้อยสุวรรณ พลสังข์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.ดร.สร้อยสุวรรณ-พลสังข์.jpg

ดร.สร้อยสุวรรณ พลสังข์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์ ระยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์-ระยา.jpg

จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์ ระยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสาธิต ใจทหาร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นายสาธิต-ใจทหาร.jpg

นายสาธิต ใจทหาร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสันทัด เลิศพลังเวทย์

พนักงานเก็บเอกสาร บ 1
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นายสันทัด-เลิศพลังเวทย์-scaled.jpg

นายสันทัด เลิศพลังเวทย์

พนักงานเก็บเอกสาร บ 1

นายศักดิ์ดา เซ็นซูลี

ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นายศักดิ.jpg

นายศักดิ์ดา เซ็นซูลี

ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

นายธานินทร์ นิ่มโอ่

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นายธานินทร์-นิ่มโอ่.jpg

นายธานินทร์ นิ่มโอ่

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นางสาวนารีรัตน์ สวนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวนารีรัตน์-สวนแก้ว.jpg

นางสาวนารีรัตน์ สวนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

นายสมปอง สุขสง

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นายสมปอง-สุขสง.jpg

นายสมปอง สุขสง

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นางโสภา หยังหลัง

พนักงานบริการ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางโสภา-หยังหลัง.jpg

นางโสภา หยังหลัง

พนักงานบริการ

นายสนใจ สงขาว

ปฏิบัติงานสวน
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นายสนใจ-สงขาว-scaled.jpg

นายสนใจ สงขาว

ปฏิบัติงานสวน

นางสาวนุชดาว เมืองแก้ว

ปฏิบัติงานทำความสะอาด
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวนุชดาว-เมืองแก้ว-scaled.jpg

นางสาวนุชดาว เมืองแก้ว

ปฏิบัติงานทำความสะอาด

นางสาวแสงรวี เจือกโว้น

ปฏิบัติงานทำความสะอาด
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวแสงรวี-เจือกโว้น-scaled.jpg

นางสาวแสงรวี เจือกโว้น

ปฏิบัติงานทำความสะอาด

นางสาวกรรณิการ์ วิจารย์

ปฏิบัติงานทำความสะอาด
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวกรรณิการ์-วิจารย์-scaled.jpg

นางสาวกรรณิการ์ วิจารย์

ปฏิบัติงานทำความสะอาด

นางสาลิณี รองเมือง

ปฏิบัติงานทำความสะอาด
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาลิณี-รองเมือง-scaled.jpg

นางสาลิณี รองเมือง

ปฏิบัติงานทำความสะอาด

นางชุติมา ซ่อนกลิ่น

ปฏิบัติงานทำความสะอาด
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางชุติมา-ซ่อนกลิ่น-scaled.jpg

นางชุติมา ซ่อนกลิ่น

ปฏิบัติงานทำความสะอาด

นางชลลดา อินวัน

ปฏิบัติงานทำความสะอาด
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางชลลดา-อินวัน-scaled.jpg

นางชลลดา อินวัน

ปฏิบัติงานทำความสะอาด

นางจิรัญญา จันทนา

ปฏิบัติงานทำความสะอาด
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางจิรัญญา-จันทนา-scaled.jpg

นางจิรัญญา จันทนา

ปฏิบัติงานทำความสะอาด

นายจารุกิจ สีดำ

ปฏิบัติงานช่างและซ่อมแซม
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นายจารุกิจ-สีดำ.jpg

นายจารุกิจ สีดำ

ปฏิบัติงานช่างและซ่อมแซม

นางสาวบุษยามาส เทพสมรส

ปฏิบัติงานทำความสะอาด
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวบุษยมาศ-เทพสมรส.jpg

นางสาวบุษยามาส เทพสมรส

ปฏิบัติงานทำความสะอาด

นางสาวฉัตรทิพย์ ว่องม่อย

ปฏิบัติงานทำความสะอาด
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวฉัตรทิพย์-ว่องม่อย.jpg

นางสาวฉัตรทิพย์ ว่องม่อย

ปฏิบัติงานทำความสะอาด