หัวหน้าหน่วยบริหาร

Email : aussareepi@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2106

งานธุรการและสารบรรณ

นางสาวนารีรัตน์ สวนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/นางสาวนารีรัตน์-สวนแก้ว4.jpg

นางสาวนารีรัตน์ สวนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป
Email : nareerat@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นางสาวสุปราณี กาวกระโทก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวสุปราณี-กาวกระโทก.jpg

นางสาวสุปราณี กาวกระโทก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
Email : supranee@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1204

งานการเงินและบัญชี

Email : sasitornk@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2204

นางสุพรรณี ทองคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสุพรรณี-ทองคำ.jpg

นางสุพรรณี ทองคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : supannee@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2105

นางสาวนิศารัตน์ พรมเพ็ชร

นักวิชาการเงินและบัญชี
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวนิศารัตน์-พรมเพ็ชร.jpg

นางสาวนิศารัตน์ พรมเพ็ชร

นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : nisarat@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2105

นางสาวสราลี ลิ้มสกุล

เจ้าหน้าที่การเงิน
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2024/06/pupu.jpg

นางสาวสราลี ลิ้มสกุล

เจ้าหน้าที่การเงิน
Email : saralee@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2105

งานพัสดุ

Email : aussareepi@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2106

จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์ ระยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์-ระยา.jpg

จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์ ระยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Email : chidsanupong.r@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2102

นางสาวนิตยา ประมวลศิลป์

นักวิชาการพัสดุ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวนิตยา-ประมวลศิลป์.jpg

นางสาวนิตยา ประมวลศิลป์

นักวิชาการพัสดุ
Email : nittaya.pr@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2102

นางสาวฐิตาภา แท่งทอง

เจ้าหน้าที่พัสดุ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวฐิตาภา-แท่งทอง.jpg

นางสาวฐิตาภา แท่งทอง

เจ้าหน้าที่พัสดุ
Email : titapa.t@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2102

งานอาคารสถานที่ องค์กรสีเขียว และซ่อมบำรุง

จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์ ระยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์-ระยา.jpg

จ.ส.อ.ชิษณุพงศ์ ระยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Email : chidsanupong.r@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2102

นางสาวนารีรัตน์ สวนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/นางสาวนารีรัตน์-สวนแก้ว4.jpg

นางสาวนารีรัตน์ สวนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป
Email : nareerat@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นายสันทัด เลิศพลังเวทย์

พนักงานเก็บเอกสาร บ 2
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นายสันทัด-เลิศพลังเวทย์.jpg

นายสันทัด เลิศพลังเวทย์

พนักงานเก็บเอกสาร บ 2
Email : suntud@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1111
Email :  prayurcnt@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1111

นายศักดิ์ดา เซ็นซูลี

พนักงานรักษาความปลอดภัย
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นายศักดิ์ดา-เซ็นซูลี.jpg

นายศักดิ์ดา เซ็นซูลี

พนักงานรักษาความปลอดภัย
Email : sukda@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1111

นายอัครพล สิทธิดา

พนักงานรักษาความปลอดภัย
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/อัครพล.jpg

นายอัครพล สิทธิดา

พนักงานรักษาความปลอดภัย
Email : akarapon@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1111

นายสาธิต ใจทหาร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นายสาธิต-ใจทหาร.png

นายสาธิต ใจทหาร

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
Email : satit@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นายจารุกิจ สีดำ

ช่างและซ่อมแซม
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นายจารุกิจ-สีดำ.jpg

นายจารุกิจ สีดำ

ช่างและซ่อมแซม
Email : jarukit.s@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นายสมปอง สุขสง

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นายสมปอง-สุขสง.jpg

นายสมปอง สุขสง

พนักงานเกษตรพื้นฐาน
Email : sompong@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101
Email : sonjai@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นางสาวแสงรวี เจือกโว้น

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวแสงรวี-เจือกโว้น.jpg

นางสาวแสงรวี เจือกโว้น

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
Email : saengrawee@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นางโสภา หยังหลัง

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางโสภา-หยังหลัง.jpg

นางโสภา หยังหลัง

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
Email : sopha@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นางชุติมา ซ่อนกลิ่น

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางชุติมา-ซ่อนกลิ่น.jpg

นางชุติมา ซ่อนกลิ่น

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
Email : chutima@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นางจิรัญญา จันทนา

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางจิรัญญา-จันทนา.jpg

นางจิรัญญา จันทนา

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
Email : jiranya@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นางสาวบุษยามาส เทพสมรส

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวบุษยามาส-เทพสมรส.jpg

นางสาวบุษยามาส เทพสมรส

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
Email : busayamas@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นางชลลดา อินวัน

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางชลลดา-อินวัน.jpg

นางชลลดา อินวัน

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
Email : cholada@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นางสาวกรรณิการ์ วิจารย์

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวกรรณิการ์-วิจารย์.jpg

นางสาวกรรณิการ์ วิจารย์

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
Email : kannika.v@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นางสาวฉัตรทิพย์ ว่องม่อย

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวฉัตรทิพย์-ว่องม่อย.jpg

นางสาวฉัตรทิพย์ ว่องม่อย

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
Email : chattip@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นางสาลิณี รองเมือง

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาลิณี-รองเมือง.jpg

นางสาลิณี รองเมือง

พนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
Email : salinee@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

งานยานพาหนะ

นายธานินทร์ นิ่มโอ่

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/คุณธานินทร์-นิ่มโอ.png

นายธานินทร์ นิ่มโอ่

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
Email : tanin@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101
Email : weera@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101

นายกฤษณะ สุขสง

พนักงานขับรถยนต์
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นายกฤษณะ-สุขสง.jpg

นายกฤษณะ สุขสง

พนักงานขับรถยนต์
Email : krishna@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101