หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

นางสาวเย็นตา ขวัญนิมิตร

ปฏิบัติงานธุรการสารบรรณกลางฝ่ายวิชาการฯ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวเย็นตา-ขวัญนิมิตร-scaled.jpg

นางสาวเย็นตา ขวัญนิมิตร

ปฏิบัติงานธุรการสารบรรณกลางฝ่ายวิชาการฯ