หัวหน้าหน่วยนโยบาย และแผนงาน

Email : pennapape@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3102

งานนโยบาย และแผนงาน

Email : pennapape@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3102

นางสาวประภาภรณ์ ชูพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวประภาภรณ์-ชูพูล.jpg

นางสาวประภาภรณ์ ชูพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Email : prapaporn@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2103

นางสาวสุลัขณา จันทร์ย่อง

นักจัดการงานทั่วไป
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/jub.jpg

นางสาวสุลัขณา จันทร์ย่อง

นักจัดการงานทั่วไป
Email : sulukkana.ch@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2103

งานควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง คุณธรรมและความโปร่งใส

ดร.สร้อยสุวรรณ พลสังข์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวสร้อยสุวรรณพลสังข์.jpg

ดร.สร้อยสุวรรณ พลสังข์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  • Phone: 075211298
Email : soysuwan@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3102