หัวหน้างานยุทธศาสตร์

งานยุทธศาสตร์

นางสาวประภาภรณ์ ชูพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวประภาภรณ์-ชูพูล-1.jpg

นางสาวประภาภรณ์ ชูพูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุลัขณา จันทร์ย่อง

นักจัดการงานทั่วไป
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางสาวสุลัขณา-จันทร์ย่อง.jpg

นางสาวสุลัขณา จันทร์ย่อง

นักจัดการงานทั่วไป