หัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

นางจารุวรรณ ศุภศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.จารุวรรณ-ศุภศรี.jpg

นางจารุวรรณ ศุภศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายสุริยา ยอดทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/1.นายสุริยา-ยอดทอง-scaled.jpg

นายสุริยา ยอดทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ