ฐานข้อมูล ProQuest

ชื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล ProQuest

สำหรับอาจารย์

   Username : ชื่อภาษาอังกฤษ

   Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1-2

   Username : รหัสนักศึกษา

   Password : รหัสนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 3-4

   Username : รหัสนักศึกษา

   Password : รหัสนักศึกษา#_Bcnph

ฐานข้อมูล Cinahl Plus

ชื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล Cinahl Plus

สำหรับอาจารย์

   Username : bcn_t

   Password : nurse@2561

สำหรับนักศึกษา

   Username : bcn_s

   Password : nurse@2561