หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Email : nittayac@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 119

Email : jirapornc@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 227

นางเจียมจิต โสภณสุขสถิตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.ดร.เจียมจิต-โสภณสุขสถิตย์-2.jpg

นางเจียมจิต โสภณสุขสถิตย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Email : jiamjit@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 227

Email : duangjai@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 227

Email : waranee.s@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 113

นางดวงแข รักไทย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.ดวงแข-รักไทย-scaled.jpg

นางดวงแข รักไทย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Email : duangkhae.r@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 227

นางสาววรรัตน์ สุขคุ้ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.วรรัตน์-สุขคุ้ม-scaled.jpg

นางสาววรรัตน์ สุขคุ้ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Email : woraratsu@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 227

Email : nuntayasa@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 113