หัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

Email : wararatt@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3202

Email : tidarat@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2401

Email : punpaphon.ch@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2402
 Email : jiranuwatch@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3202

Email : kanokpun@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3202

Email : perawit@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3202