หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา

Email : punpaphon.ch@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 257

งานพัฒนานักศึกษา และ งานศิษย์เก่า

Email : punpaphon.ch@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 257

งานวินัย

Email : benjawanj@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 200

งานสวัสดิการ

Email : rungrudee@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 257

งานทุนการศึกษา และทุน กยศ. งานแนะแนวให้คำปรึกษา

นางจารุวรรณ ศุภศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.จารุวรรณ-ศุภศรี.jpg

นางจารุวรรณ ศุภศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Email : jaruwans@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 146

หัวหน้าหน่วยทะนุบำรุงและกิจการพิเศษ

Email : doungjai@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 257

งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Email : tidarat@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 257

งานกิจการพิเศษ

Email : rungrudee@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 257

งานธุรการและสารบรรณหน่วย

นางสาวณัฐมน สมสู่

ปฏิบัติงานพัฒนาการนักศึกษา
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/S__5537952.jpg

นางสาวณัฐมน สมสู่

ปฏิบัติงานพัฒนาการนักศึกษา

Email : nuttamon@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 257