ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ

ดอกศรีตรัง

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันพระบรมราชชนก / คณะพยาบาลศาสตร์