หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

208 weeks
Beginner
0 lessons
0 quizzes
0 students

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : T20192125107702
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พย.บ.
ชื่อเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ : B.N.S.
3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 124 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2563
5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
6.1 การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ หรือสถานการณ์จริงในชุมชน โรงเรียน และสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
6.2 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลในชุมชน โรงเรียน และสถานบริการสุขภาพทุกระดับคือ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ (บางสาขา) ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และในสังกัดหน่วยงานอื่น แหล่งฝึกจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 124 หลักสูตร : 4 ปี จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 8 ปี
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป , จำนวน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
GE 101 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
GE 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
GE 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
GE 104 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
GE 105 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)
GE 201 เราคือ สบช. 3(2-2-5)
GE 209 พลเมืองวิวัฒน์ 3(2-2-5)
GE 301 ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
GE 302 การรู้ดิจิทัล 3(2-2-5)
GE 305 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ , จำนวน 88 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0130300101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2(2-0-4)
0130300102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5)
013000103 ชีวเคมีและโภชนศาสตร์ 3(3-0-6)
0130300104 จิตวิทยาพัฒนาการและกระบวนการคิด 2(1-2-3)
0130300205 เภสัชวิทยา 2(2-0-4)
0130300206 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6)
0130300207 กฎหมาย จริยศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)
0130300208 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 2(1-2-3)
0110300209 การพยาบาลขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
0130300210 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(2-2-5)
0130300211 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(1-2-3)
0130300212 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(2-2-5)
0130300313 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2(1-2-3)
0130300314 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 2(1-2-3)
0130300315 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 3(1-4-4)
0130300316 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(2-2-5)
0130300317 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(2-2-5)
0130300418 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6)
0130300419 การพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 2(1-2-3)
0130300420 การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล 2(1-2-3)
0130300421 การบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล 2(1-2-3)
0130300222 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 4(0-12-4)
0130300223 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(0-9-3)
0130300224 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(0-6-2)
0130300325 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2(0-6-2)
0130300326 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 3(0-9-3)
0130300327 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3(0-9-3)
0130300328 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2(0-6-2)
0130300329 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(0-9-3)
0130300330 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(0-9-3)
0130300431 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(0-9-3)
0130300432 ปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 3(0-9-3)
0130300433 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล 3(0-9-3)
0130300434 ปฏิบัติการบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล 2(0-6-2)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0130300035 การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2(2-0-4)
0130300036 พืชสมุนไพร 2(2-0-4)
0130300037 ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ 2(2-0-4)
0130300038 การศึกษาอิสระ 2(0-4-2)
0130300039 การออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
0130300040 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
0130300041 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตใหม่ 2(2-0-4)
0130300042 พลวัตในกลุ่มและการทำงานเป็นทีม 2(1-2-3)
0130300043 สุนทรียศาสตร์ 2(2-0-4)
Curriculum is empty