หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

52 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

 

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2561 (วพบ.แพร่)
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 36       หลักสูตร : 1 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 2 ปี
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป , จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 ศษ. 2101  ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 2(2-0-4)
 ศษ. 2102  พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์ 2(2-0-4)
 ศษ. 2103  การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม ในการให้บริการสุขภาพ 2(2-0-4)
2. หมวดวิชาเฉพาะ , จำนวน 28 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 ชพ. 2101  หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1(1-0-2)
 ชพ. 2102  สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2)
 ชพ. 2103  ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย 1(1-0-2)
 ชพ. 2104  ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล 2(2-0-4)
 ชพ. 2105  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4)
 ชพ. 2106  เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(2-3-5)
 ชพ. 2107  การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
 ชพ. 2108  การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(2-0-4)
 ชพ. 2109  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้าน และในชุมชน 2(2-0-4)
 ชพ. 2110  การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต 1(1-0-2)
 ชพ. 2111  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(0-12-3)
 ชพ. 2112  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(0-12-3)
 ชพ. 2113  ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(0-8-2)
 ชพ. 2114  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2(0-8-2)
3. หมวดวิชาเลือก , จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 ลส. 2101  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล 2(0-8-2)
 ลส. 2102  ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน 2(0-8-2)
 ลส. 2100  เลือกเสรี 2(0-8-2)