หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     สถาบันพระบรมราชชนก

คณะ                       คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อวิทยาลัย                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร   :        

ภาษาไทย        :         หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

ภาษาอังกฤษ   :         Bachelor of Nursing Science Program

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็ม            :         พยาบาลศาสตรบัณฑิต   

          ชื่อย่อ             :         พย.บ.

          ชื่อเต็ม            :         Bachelor of Nursing Science  

          ชื่อย่อ             :         B.N.S.

3.  วิชาเอก                :         ไม่มี 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :   124  หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2563

          5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

          5.3 ภาษาที่ใช้              ภาษาไทย

          5.4 การรับเข้าศึกษา        รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้                                                                      

          5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  ไม่มี เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

          5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพียงสาขาวิชาเดียว

6.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

6.1 หลักสูตร

หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน เฉพาะในชั้นปีที่ 2 และ 3  ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลา 4 ปี และจะสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ

                    6.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   124 หน่วยกิต

                   6.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

6.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
1)กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร     15 หน่วยกิต
2)กลุ่มสาระทักษะความเป็นมนุษย์และทักษะทางสังคม 6 หน่วยกิต     
3)กลุ่มสาระทักษะปัญญาและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล    9 หน่วยกิต
6.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ88 หน่วยกิต 
1)กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ17 หน่วยกิต
2)กลุ่มวิชาชีพ      71 หน่วยกิต
6.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต 

                 6.1.3 รายวิชาในหลักสูตร

6.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30    หน่วยกิต  
1)กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร         15    หน่วยกิต   
GE 101ภาษาไทยเชิงวิชาการ Thai for Academic Purposes  3(2-2-5) 
GE 102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication3(2-2-5) 
GE 103ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ English for Academic Purposes3(2-2-5) 
GE 104ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ English for Academic Reading and Writing3(2-2-5) 
GE 105ภาษาอังกฤษก้าวหน้า Advanced English3(2-2-5) 
2) กลุ่มสาระทักษะความเป็นมนุษย์และทักษะทางสังคม        6  หน่วยกิต
GE 201เราคือ สบช. We are PBRI3(2-2-5) 
GE 209พลเมืองวิวัฒน์ Active Citizens3(2-2-5) 
3) กลุ่มสาระทักษะปัญญาและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 9  หน่วยกิต 
GE 301ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล Entrepreneur in Digital Era3(2-2-5) 
GE 302การรู้ดิจิทัล Digital Literacy3(2-2-5) 
GE 305วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Sciences and Mathematics in Daily Life3(3-0-6) 
6.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ88 หน่วยกิต  
1)กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    17 หน่วยกิต  
0116300101  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  Microbiology and Parasitology2(2-0-4)   
0116300102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา Anatomy and Physiology3(2-2-5) 
0116300103  ชีวเคมีและโภชนศาสตร์ Biochemistry and Nutrition3(3-0-6)   
0116300104  จิตวิทยาพัฒนาการและกระบวนการคิด Developmental Psychology and Thinking Process  2(1-2-3)   
0116300205  เภสัชวิทยา Pharmacology2(2-0-4)   
0116300206  พยาธิสรีรวิทยา Pathophysiology3(3-0-6)   
0116300207  กฎหมาย จริยศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล  Laws Ethics and Codes in Nursing Profession2(2-0-4)   
2)กลุ่มวิชาชีพ       71 หน่วยกิต  
2.1) ภาคทฤษฎี      35 หน่วยกิต  
0116300201  มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล Nursing Concepts, Theories and Nursing Process2(1-2-3) 
0116300202  การพยาบาลขั้นพื้นฐาน Fundamentals of Nursing3(2-2-5) 
0116300204  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 Adult and Gerontological Nursing I3(2-2-5) 
0116300205การพยาบาลผู้สูงอายุ Gerontological Nursing2(1-2-3) 
0116300207  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Pediatric and Adolescent Nursing3(2-2-5)   
0116300310  การพยาบาลสุขภาพชุมชน Community Health Nursing2(1-2-3)   
0116300312  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 Adult and Gerontological Nursing II            2(1-2-3) 
0116300315  วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล Nursing Research and Innovation3(1-4-4)   
0116300316  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I3(2-2-5) 
0116300318  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Mental health and Psychiatric Nursing  3(2-2-5) 
0116300420  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II3(3-0-6)   
0116300422  การพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน      Community Health Nursing and Administration2(1-2-3) 
0116300424  การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล   Primary Medical Care for Nurses2(1-2-3)   
0116300426  การบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล Nursing Administration and Quality Management2(1-2-3) 
2.2) ภาคปฏิบัติ36  หน่วยกิต  
0116300203  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน   Fundamentals of Nursing Practicum     4(0-12-4)   
0116300206  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 Adult and Gerontological Nursing Practicum I3(0-9-3) 
0116300208  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 Pediatric and Adolescent Nursing Practicum I2(0-6-2) 
0116300309  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 Pediatric and Adolescenct Nursing Practicum II2(0-6-2) 
0116300311  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน Community Health Nursing Practicum3(0-9-3) 
0116300313  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 Adult and Gerontological Nursing Practicum II   3(0-9-3) 
0116300314  ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ        Gerontological Nursing Practicum2(0-6-2) 
0116300317  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I3(0-9-3) 
0116300319  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum3(0-9-3) 
0116300421  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II  3(0-9-3) 
0116300423  ปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน  Community Health Nursing and Administration Practicum3(0-9-3) 
0116300425  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล  Primary Medical Care for Nurses Practicum3(0-9-3)   
0116300427    ปฏิบัติการบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล  Nursing Administration and Quality Management Practicum  2(0-6-2)   
6.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี6  หน่วยกิต  
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
0116300001  การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์                            Development of Personality and Emotional Quotient2(2-0-4) 
0116300002  พืชสมุนไพร Medicinal Plants2(2-0-4)   
0116300003  ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ Thai Wisdom and Health Care2(2-0-4)   
0116300004  การศึกษาอิสระ       Independent Study2(0-4-2) 
0116300005  การออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ Physical Activity for Health Promotion2(1-2-3) 
0116300006  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน Chinese in Daily life2(1-2-3) 
0116300007  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตใหม่ Sufficiency Economy Philosophy in New normal2(2-0-4) 
0116300008  พลวัตในกลุ่มและการทำงานเป็นทีม Group Dynamic and Team Working  2(1-2-3) 
0116300009สุนทรียศาสตร์ Aesthetics2(2-0-4)