14 มิถุนายน 2567
               ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก “World Blood Donor Day” และเข้ารับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถานศึกษาที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแลสนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2566       โดยมีนายทรงกรด สว่างวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 10 อาคารจอดรถโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง