8 กรกฎาคม 2567
                 ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 33/2567 โดยมี อาจารย์ทิพย์วรรณ บุณยาภรณ์ รองผู้อำนวยการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในนามของฝ่ายจัดการอบรม กล่าววัตถุประสงค์การอบรม ผ่านระบบ online training ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
                  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย นักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ให้จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 33 ประจปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 8 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะด้านผู้นำ และสมรรถนะด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รวมถึงพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางอารมณ์และสังคม ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด การจัดการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา คือ
                หมวดที่ 1 หมวดวิชาผู้นำ (Leadership)
                หมวดที่ 2 หมวดวิชาการบริหาร (Management)
                หมวดที่ 3 หมวดวิชายุทธศาสตร์ (Strategy) และ
                หมวดที่ 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมใช้ระยะเวลาทั้งหมด 90 ชั่วโมง
                 การอบรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ผ่านระบบ online training และ face to face training โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 52 คน มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ จำนวน 25 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 คน ภาคกลาง จำนวน 14 คน และภาคเหนือ จำนวน 2 คน