เรื่อง รับโอน/ย้าย ข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ ประเภทวิชาการ