วันที่ 5 มกราคม 2567 
    ” ITA 2024 ” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567