หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

Email : jiranuwatch@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3202

งานประเมินผลการศึกษาและประมวลผล

Email : jiranuwatch@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3202

งานทะเบียนและรับนักศึกษาใหม่

Email : perawit@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3202

Email : morakot@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1401