หน่วยวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ฯ

Email : tippawan@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1405

งานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ และวิเทศสัมพันธ์

Email : benjawanj@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2204

งานธุรการและสารบรรณด้านวิจัยฯ

นางพิไลพร สิงห์โค

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสารบรรณด้านวิจัยฯ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/พิไลพร.jpg

นางพิไลพร สิงห์โค

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสารบรรณด้านวิจัยฯ

Email : pilaiporn@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1404