หน่วยวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ฯ

นางเบญจวรรณ ช่วยแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/PC030711.jpg

นางเบญจวรรณ ช่วยแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Email : benjawanch@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 144

งานวิจัยและนวัตกรรม

นางเบญจวรรณ ช่วยแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/PC030711.jpg

นางเบญจวรรณ ช่วยแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Email : benjawanch@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 144

Email : pennapape@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 144

ธุรการและสารบรรณหน่วย

นางพิไลพร สิงห์โค

ปฏิบัติงานธุรการสารบรรณกลางฝ่ายวิจัยฯ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/นางพิไลพร-สิงห์โค-scaled.jpg

นางพิไลพร สิงห์โค

ปฏิบัติงานธุรการสารบรรณกลางฝ่ายวิจัยฯ

Email : pilaiporn@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 160 ต่อ 9