หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการศึกษา

Email : chuttikarn@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2204

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Email : suriyay@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3201

นายประสิทธิ์ วัฒนเมธาวี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นายประสิทธิ์-วัฒนเมธาวี.jpg

นายประสิทธิ์ วัฒนเมธาวี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email : prasit@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1101

นายปัญญา หนูเอียด

นักวิชาการศึกษา
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/ปัญญา-หนูเอียด.jpg

นายปัญญา หนูเอียด

นักวิชาการศึกษา
Email : panya@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1101

นายวุฒิชัย เพ็ชร์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นายวุฒิชัย-เพ็ชร์ทอง.jpg

นายวุฒิชัย เพ็ชร์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email : wuttichai@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1101

งานห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ

Email : chuttikarn@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2204
Email : paramin@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1203

นายศุภสวัสดิ์ แก้วพรหม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นายศุภสวัสดิ์-แก้วพรม.jpg

นายศุภสวัสดิ์ แก้วพรหม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
Email : supasawat.k@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2101