หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการศึกษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

นายสุริยา ยอดทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/1.นายสุริยา-ยอดทอง-scaled.jpg

นายสุริยา ยอดทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายประสิทธิ์ วัฒนเมธาวี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/PB280265-2.jpg

นายประสิทธิ์ วัฒนเมธาวี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปัญญา หนูเอียด

นักวิชาการศึกษา
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/S__65855610-2.jpg

นายปัญญา หนูเอียด

นักวิชาการศึกษา

นายวุฒิชัย เพ็ชร์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/B6A3E9A6-5D63-4711-9124-9374D8D8E582-3-1.jpg

นายวุฒิชัย เพ็ชร์ทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ