หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

Email : benjawanch@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3102

Email : sopit@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1505

Email : aussareepi@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2106

ดร.นฤมล เฉ่งไล่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/นฤมล.jpg

ดร.นฤมล เฉ่งไล่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
Email : naruemonc@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3102

ดร.สร้อยสุวรรณ พลสังข์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางสาวสร้อยสุวรรณพลสังข์.jpg

ดร.สร้อยสุวรรณ พลสังข์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Email : soysuwan@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3102

Email : pennapape@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 3102