หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

นางนฤมล เฉ่งไล่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.ดร.นฤมล-เฉ่งไล่.jpg

นางนฤมล เฉ่งไล่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางเบญจวรรณ ช่วยแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.เบญวรรณ-ช่วยแก้ว.jpg

นางเบญจวรรณ ช่วยแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวสร้อยสุวรรณ พลสังข์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/07/อ.ดร.สร้อยสุวรรณ-พลสังข์-1.jpg

นางสาวสร้อยสุวรรณ พลสังข์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ