12 พฤษภาคม 2567
          ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการ เดิน-วิ่ง 30 ปี วสส.ตรัง มินิมาราธอน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีนายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธาน การนี้ ผศ.ดร.ภก.พยงค์ เทพอักษร รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ดร.กีรติ พลเพชร รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ นายไพศาล เกื้ออรุณ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสาธารณสุขตรัง ร่วมด้วย ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง