โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)

โครงการช้างเผือกสถาบันพระบรมราชชนก

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาหรือศิลปวัฒนธรรมเขตสุขภาพที่ 12