เมนูลัดระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

Boromarajonani College of Nursing, Trang.

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

"สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม"

สาส์นจากผู้บริหาร

"วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีปัญญาและความดีงามเพื่อบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ข่าวสาร

พัสดุ / การเงินและบัญชี

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

  • วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Big Cleaning Day

สืบค้น

สืบค้นฐานข้อมูล

BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, PHRAE
New CINAHL Package
ห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาลัย

Library Service

ห้องสมุดวิทยาลัยฯ

E-Book (CU E-Library)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปฏิทิน

ปฏิทินกิจกรรม

สถิติ

ข้อมูล สถิติ

0
หลักสูตร
0
นักศึกษาปัจจุบัน
0
บุคลากรสายสอน
0
บุคลากรสายสนับสนุน
สารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

BCNT INTRANET

ระบบงานภายใน
เข้าใช้งาน

จองห้องประชุม

Booking Room
เข้าใช้งาน

E-mail วิทยาลัย

mail@bcnt.ac.th
เข้าใช้งาน

สบช.โมเดล

ปิงปอง 7 สี
เข้าใช้งาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

E-Saraban
เข้าใช้งาน

ระบบบุคลากร

MIS PBRI
เข้าใช้งาน

ระบบทะเบียนและประเมินผล

E-Regist
เข้าใช้งาน

ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

FON PBRI MIS
เข้าใช้งาน

PI Data Center

Dashboard
เข้าใช้งาน

ระบบรายงานผลผู้บริหาร

OPEN ARMs สบช.
เข้าใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

CHE QA ONLINE
เข้าใช้งาน
แบบประเมิน EIT (1)
รับสมัครอาจารย์
previous arrow
next arrow