๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
                           ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง มอบหมาย ดร.จิราภรณ์ ชูวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ด้วยในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็น วันงคสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) และประชาสัมพันธ์ให้ทุกประเทศจัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียทางสุขภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพที่มีบทบาทหลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อไปดูแลสุขภาพของประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปรารถนาให้สังคมไทยปลอดภัยจากการบริโภคบุหรี่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยจัดทำและชูป้ายรณรงค์ “การเลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”