รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ 2567

3 มิถุนายน 2567
                     ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม“โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ 2567”
                       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย นักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ให้จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ระหว่างวันที่ 3-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะด้านผู้นำ และสมรรถนะด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รวมถึงพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางอารมณ์และสังคม ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
                         การอบรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ผ่านระบบ online training และ face to face training โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวน 55 คน มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ จำนวน 30 คน ภาคกลาง จำนวน 14 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 คน ภาคเหนือ จำนวน 2 คน และภาคตะวันออก จำนวน 1 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง