วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

Boromarajonani College of Nursing, Trang.

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

"สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม"

สาส์นจากผู้บริหาร

"วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีปัญญาและความดีงามเพื่อบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง “บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติในระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ”

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ข่าวสาร

พัสดุ / การเงินและบัญชี

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING TRANG
New CINAHL Package
สืบค้น

สืบค้นฐานข้อมูล

ห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาลัย

Library Service

ห้องสมุดวิทยาลัยฯ

E-Book (CU E-Library)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ปฏิทิน

ปฏิทินกิจกรรม

Mar
18
12:00 AM - 03:00 AM
ห้องประชุม

การประชุมประจำเดือน

สถิติ

ข้อมูล สถิติ

หลักสูตร
0
นักศึกษาปัจจุบัน
0
บุคลากรสายสอน
0
บุคลากรสายสนับสนุน
0
สารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

BCNT INTRANET

ระบบงานภายใน
เข้าใช้งาน

จองห้องประชุม

Booking Room
เข้าใช้งาน

E-mail วิทยาลัย

mail@bcnt.ac.th
เข้าใช้งาน

สบช.โมเดล

ปิงปอง 7 สี
เข้าใช้งาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

E-Saraban
เข้าใช้งาน

ระบบบุคลากร

MIS PBRI
เข้าใช้งาน

ระบบทะเบียนและประเมินผล

E-Regist
เข้าใช้งาน

ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

FON PBRI MIS
เข้าใช้งาน

PI Data Center

Dashboard
เข้าใช้งาน

ระบบรายงานผลผู้บริหาร

OPEN ARMs สบช.
เข้าใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

CHE QA ONLINE
เข้าใช้งาน

เอกสารนักศึกษา

งานกิจการนักศึaษา
เข้าใช้งาน